Právne údaje

IČO: 42252610

DIČ: 2023657768 (platné od 14.12.2012)

Obchodné meno: KUŽEĽ

Štatutárny zástupca: Michal Zamboj

Dátum vzniku: 16.11.2012

Adresa sídla: Jasuschova 22, 040 23, Košice KVP (prípadnú poštu adresujte prosím na meno Michal Zamboj)

Číslo účtu: VÚB a.s. 3095184351/0200

Hlavná činnosť: 94992 Činnosti záujmových organizácií

Právna forma: 701 Združenie

Sektor pre národné účty: 15000 Neziskové organizácie slúžiace domácnostiam